+420 608 89 39 88

Obchodní podmínky pro velkoobchodní prodej

obchodní společnosti BKS DECOR s.r.o. , se sídlem  Hlavní 4, 252 07 Štěchovice

identifikační číslo: 28194551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 131998

 

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro velkoobchodní nákup v internetovém obchodě decorium.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost BKS DECOR s.r.o., se sídlem  Hlavní 4, 252 07 Štěchovice, identifikační číslo: 28194551, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 131998 (dále také "provozovatel") a kupujícího (dále také "zákazník").

 

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

1.1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu decorium.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně nákupního řádu, jakož i reklamačního řádu a že s nimi souhlasí. Všechny uváděné velkoobchodní ceny  jsou bez DPH.

1.2. Uzavírání kupních smluv je veřejné a mohou se jich zúčastnit fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby. Podmínkou je, že tyto osoby mají živnostenské nebo jiné oprávnění na Velkoobchod a maloobchod.

1.3. Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Minimální hodnota objednávky v sekci velkoobchod musí být vyšší než 2500,-Kč bez DPH. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

1.4. Internetový obchod decorium.cz obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i   podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje obchodní zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží.

1.5. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

1.6. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

1.7. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

1.8. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu decorium.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke zpracování a shromažďování svých osobních údajů v databázi prodávajícího a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním.

 

2. Dopravné a balné

 

2.1. Na veškeré objednávky zboží nad 5.000 Kč bez DPH pro Českou republiku nebo 500 Euro pro Slovenskou republiku jsou náklady na dopravu v režii dodavatele.

V jiných případech, pokud je zboží zasíláno poštou, je účtováno poštovné ve výši 100 Kč bez DPH za zásilku. Pro Slovenkou republiku je účtováno ve výši 3,33 Euro bez DPH.

V případě, že objednávka bude dodávána na vícekrát, je dopravné účtováno pouze s první dodávkou.

 

3. Reklamace

 

3.1. Případné reklamace budou vyřízeny v rámci tohoto reklamačního řádu a v souladu právním řádem platným v ČR.

3.2. Kupující je povinen zboží, dodané prodávajícím, prohlédnout co nejdříve po převzetí zboží od přepravce. Prohlídku musí kupující provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení veškeré odborné péče.

3.3. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil. Při zjištění rozdílu v množství nebo druhu zboží mezi údaji v předávacím dokladu (daňový doklad, dodací list) a skutečně dodaným zbožím je kupující povinen podat do 7 dnů písemnou nebo elektronickou zprávu o těchto vadách prodávajícímu. Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího v dané formě ve stanovené lhůtě 7 dnů s těmito údaji: číslo dokladu, číslo zboží a jeho počet s uvedením zjištěné vady a nárok, který v důsledku jejich výskytu uplatňuje. Kupující může uplatnit některé z těchto nároků:

a) odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné,

b) dodání chybějícího množství zboží v případě zjištění rozdílu mezi údaji v předávacím dokladu

(daňový doklad, dodací list) a skutečně dodaným zbožím,

c) přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.4. K reklamaci je kupující povinen ve všech případech předložit doklady osvědčující nákup reklamovaného zboží u prodávajícího, jehož vady jsou reklamovány.

3.5. Reklamace včetně odstranění vady musí být prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění, případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající a kupující dohodnout.

 

4. Práva a povinnosti prodávajícího

 

4.1. Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Kupující obdrží ke zboží daňový doklad.

4.2. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.

4.3. Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.

4.4. Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.

4.5. Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 15 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

 

5. Práva a povinnosti kupujícího

 

5.1. Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.

5.2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.

5.3. Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

6. Ochrana osobních údajů

6.1.         Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

6.2.        Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a ostatními údaji uvedenými ve svém uživatelského účtu při registraci nebo později během jeho aktualizace (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

6.3.        Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

6.4.        Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

6.5.        Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6.6.        Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

6.7.        Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

6.8.        V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

6.8.1.    požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

6.8.2.    požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

6.9.        Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

7. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

7.1.      Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

7.2.     Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

7.3.     Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

8. Závěrečná ustanovení

 

8.1. Prodávající a kupující jsou povinni zachovat naprostou mlčenlivost o veškerých údajích a informacích (důvěrné informace), které se v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dozví a které tímto budou zpřístupněny, přičemž tyto informace nebudou mít povahu běžně veřejně přístupných informací. Tato povinnost trvá i po ukončení kupní smlouvy. Prodávající a kupující se vzájemně zavazují, že neposkytnou třetím osobám žádné informace, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním kupní smlouvy a nejsou veřejně dostupné. Prodávající a kupující se zavazují zachovávat obchodní tajemství podle § 17 a násl. Obchodního zákoníku v případě, že byly smluvní strany upozorněny na skutečnost, že konkrétní informace jsou předmětem obchodního tajemství.

8.2. Uzavřením kupní smlouvy kupujícímu nevznikají žádná práva k průmyslovému a jinému duševnímu vlastnictví (zejména k ochranným známkám, obchodní firmě, firemnímu logu, zvláštnímu označení a patentům) prodávajícího či dalších osob, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak. Právo na ochranu před nekalou soutěží zůstává nedotčeno.

8.3. Veškeré reklamní materiály, fotografie, obrázky, jiná označení zboží a obsah webových stránek prodávajícího je chráněn podle autorského zákona, zákona o ochranných známkách a podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku o nekalé soutěži. Texty, výtvarná, fotografická a jiná díla zde se nacházející jsou chráněny každé zvlášť i v celku včetně jejich uspořádání a bez prokazatelného souhlasu prodávajícího, je výslovně zakázáno jejich kopírování a další šíření jakýmkoliv způsobem.

8.4. V případě, že kupující bude chtít použít reklamní materiál, obrázky, fotografie, či jiné zobrazení zboží prodávajícího, za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, písemně (emailem nebo faxem) požádá prodávajícího o souhlas k užití reklamních materiálů, obrázků, fotografií, produktů a jiných děl prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že souhlas nemusí být udělen. Prodávající si vyhrazuje právo tento souhlas kdykoliv, bez udání důvodu kupujícímu, odebrat.

8.5. Reprodukce, převod, rozšiřování, nebo ukládání části nebo celého obsahu materiálu, obrázků, fotografií či jiného zobrazení zboží prodávajícího v jakékoliv podobě bez předchozího písemného souhlasu kupujícího je zakázáno. Dosahování přímého či nepřímého obohacení ze získaného materiálu, fotografií, obrázků (včetně materiálů na internetových stránkách prodávajícího) by bylo jednoznačně neoprávněným užitím cizího majetku bez svolení oprávněné osoby.

8.6. Právní vztah mezi prodávajícím a kupujícím se řídí obchodním zákoníkem (zák. č. 513/1991 Sb.).

8.7. Pokud je kupující zahraniční subjekt, použije se na právní vztah vzniklý z kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo.

8.8. Uzavřené kupní smlouvy jsou archivovány prodávajícím v elektronické podobě a nejsou přístupné.

8.09. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

8.10. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

8.11. Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu internetového obchodu decorium.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Cenu zboží uvedená v katalogu internetového obchodu decorium.cz platí vždy jen do okamžiku její změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.

 

Ve Štěchovicích  dne  24.5.2018


 Nahoru